Skip to content

PIROK

רכבים בעיקול

אנחנו קונים ודואגים לכל הבירוקרטיה

קונה רכבים בנסיעה

אם הרשויות והוצאה לפועל החליטו לפעול נגדך וביצעו עיקול על הרכב, אתה ודאי יודע שלא ניתן למכור את הרכב בשוק החופשי. לכן עומדות לפניך שתי אפשרויות רלוונטיות:
האחת- להסיר את העיקול באמצעות תשלום הקנס או החוב בגינו בוצעה הוראת עיקול.
השניה- למכור את הרכב תוך השבתה: הליך פשוט באמצעות הנפקת רשיון אדום.
או באמצעות חוזה/ כתב "זכרון דברים"- הרכב ממשיך להיות שמיש של הקונה ובאמצעות חוזה "זיכרון הדברים" הקונה מצהיר שלוקח אחריות מלאה על כל נזק צד ג' או קנס ושהרכב באחריותו הבלעדית.

אנחנו קונים רכבים בעיקול
במקרים פשוטים בהם ניתן להסיר עיקול אנו משקללים את העלות במחיר הקנייה- אתה מוכר את הרכב כחוק אנחנו דואגים להסרת הוראת העיקול.
במקרים פרטניים ומורכבים יותר, אנחנו מפעילים חוות דעת משפטית.

 

דוגמא לעיקול רכב של לקוח שלנו מעיריית ירושלים: